מדיניות ושמירת מידע

Illustration

מדיניות פרטיות

מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות הינם לסקור את האופן שבו משתמשת פינק פארק במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים

מדיניות חבר מביא חבר

התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע חבר מביא חבר. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ואת עצם ההשתתפות במבצע